Title Zai qing zhen si xun zhao, shi zi jia xia xun jian [electronic resource] / Nabi. Kuleixi (Nabeel Qureshi) zhu ; Zhang Mingmin yi.
在清真寺尋找, 十字架下尋見 [electronic resource] / 納比.庫雷希(Nabeel Qureshi)著 ; 張明敏譯.
Author Kuleixi (Qureshi, Nabeel)
庫雷希 (Qureshi, Nabeel)
Publication Taibei Shi : Jiu jing, 2017.
台北市 : 究竟, 2017.
Description 1 online resource (440 pages).
text file
Call # eBOOK
Series Zong jiao ; 18
宗教 ; 18
Zong jiao ; 18.
宗教 ; 18.
Note Translation of: Seeking Allah, finding Jesus : a devout Muslim encounters Christianity.
Title from title screen.
File Type Text (Electronic book)
Reproduction Electronic reproduction. Zhubei City, Hsinchu County : Hyweb Technology Co., Ltd. Available via World Wide Web. Access may be limited to HyRead affiliated libraries.
System Req Mode of access: World Wide Web.
Note Description based on print version record.
Subject Qureshi, Nabeel.
Christian converts from Islam -- Biography.
Addl. Author Zhang, Mingmin.
張明敏.
Qureshi, Nabeel.
Hyweb Technology Co., Ltd.
Addl. Title Seeking Allah, finding Jesus. Chinese

Location CALL # Status Message
 Electronic Resource  eBOOK    ONLINE  (ONLINE)