Nearby Subjects are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Year Entries
China -- Politics and government -- 1368-1644.   2
China -- Politics and government -- 1644-1912.   2
  China Politics and government 1912-1928 -- See also the narrower term China History May Fourth movement, 1919   1
China -- Politics and government -- 1912-1928.   4
China -- Politics and government -- 1912-1949.   27
China -- Politics and government -- 1937-1945.   11
China -- Politics and government -- 1945-1949. : Taiwan bu jiao de Zhongguo xian dai shi : Jiang Jieshi da ying le Riben, zen me yi nian bu dao jiu shu gei Mao Zedong? / Yuan Hao zhu.  2015 1
  China Politics and government 1949- -- See also the narrower term Chinese reunification question, 1949-   1
China -- Politics and government -- 1949-   26
China -- Politics and government -- 1949-1976.   46
China -- Politics and government -- 1949-1976 -- Fiction. : The cave man : a novel / Xiaoda Xiao.  2009 1
China -- Politics and government -- 1949-1976 -- Sources. : "Jiu yi san" hui wang : Lin Biao shi jian shi shi yu bian xi / Yu Ruxin bian ; Luodelike Maikefakua'er (Ma Ruode) xu ; Tian Qiong [and others] zhu = The Lin Biao incident revisited / edited by Yu Ruxin ; foreword by Roderick Macfarquhar ; contributions by Tian Qiong [and others].  2013 1
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next