Nearby Subjects are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
China -- History -- 2002- -- Biography.    
      Jin quan tai zi dang / Meng Jun. Meng, Jun.; CHI 951.0092 M ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES   Book 2009
      Tai zi dang feng yun : Wang Lijun shi jian yin bao quan zheng jing lei / Wang Jun bian zhu. Wang, Jun.; CHI 951.06 W ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2012
      Ti zi dang qing se chou wen / Chen Fangliang zhu. Chen, Fangliang.; CHI 951.0092 C ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2010
      Xi Jinping jia zu : jie kai Zhongguo di 1 jia zu de mi mi / Nan Lei bian zhu. Nan, Lei.; CHI B XI X ; Kings Bay WL:CHECK SHELVES   Book 2012
      Zhongguo shi da zui you ying xiang li de ren wu / Liu Xinyu. Liu, Xinyu.; CHI 951.06 L ; McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2012
China -- History -- 2002- -- Biography -- Anecdotes.    
      Jun zhong tai zi dang / Meng Ping. Meng, Ping.; CHI 355.0092 M ; Dyker WL:CHECK SHELVES   Book 2010
      Tai zi dang gua fen Zhongguo : ta men ji fei chang cong ming you fei chang di diao qing qiao di jue q Li, Zichun.; CHI 951.06 L   Book 2012
      Tai zi dang jin quan tian xia / Nan Lei, Gao Zhiyuan bian zhu. Nan, Lei.; CHI 951.06 N ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Paerdegat WL:CHECK SHELVES   Book 2013
China -- History -- 2002- -- Juvenile literature. : Population 1.3 billion : China becomes a super superpower.     
      Population 1.3 billion : China becomes a super superpower. J 951.05 P ; Kensington Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Kings Hwy Juv Non-Fic:DUE 01-19-21, Mapleton Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, New Utrecht Juv Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2009
China -- History -- 2002- -- Periodicals.    
      Beijing review = Beijing zhou bao. 059.951 B ; Mill Basin Per:CHECK SHELVES, New Utrecht Per:CHECK SHELVES, Sunset Pk Per:CHECK SHELVES   Journal  
      Beijing review [electronic resource] = Beijing zhou bao. eJOURNAL ; Electronic Resource:ONLINE   Online Journal  
China -- History -- Anecdotes.    
      An luo ji : Zhang Ming shuo li shi bei hou de xi jie / Zhang Ming zhu. Zhang, Ming,; CHI 951.002 Z ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Dyker WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:DUE 01-19-21, New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Gu dai leng zhi shi / Gurenhenchao zhu. Gurenhenchao,; CHI 951.002 G ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:DUE 01-19-21, New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2017
      Guo lun / Guo Degang zuo pin. Guo, Degang,; CHI 951.002 G ; Homecrest WL:DUE 01-19-21, Kings Hwy WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      He qin mei ren ji : du bao pi pa chu Yang guan shi hua gan ge wei yu bo / Li Hongjian zhu. Li, Hongjian,; CHI 951 L ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2017
10 additional entries    
China -- History -- Anecdotes -- Juvenile literature.    
      Ji zhong sheng zhi de zhi hui / Chen Yi, Wang Bing bian zhu. Chen, Yi.; CHI J 909 C   Book 2002
      Rang hai zi yi sheng gan dong de qin xue gu shi kai tuo pian / ze ren bian ji Wu Zhenbo. CHI J-E ; Homecrest Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2006
  China History Anti-rightist Campaign, 1957-1958 -- See China History Antirightist Campaign, 1957-1958    
  China History Anti-rightist Movement, 1957-1958 -- See China History Antirightist Campaign, 1957-1958    
China -- History -- Antirightist Campaign, 1957-1958.    
      Chen si : 1957 / Xiong Xili zhu. Xiong, Xili,; CHI 951.05 X ; Cortelyou WL:CHECK SHELVES   Book 2011
      Ke meng lü, yi ke ku huang / Zhang Yihe zhu. Zhang, Yihe,; CHI 951.05 Z ; Highlawn WL:CHECK SHELVES   Book 2009
      Kou shu li shi : fan you hui yi liu shi nian / Shi Jianwei zhu. Shi, Jianwei,; CHI 951.05 S ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2017
      Li shi shang kou : Er shi nian you pai xun fang ji / Wen Xiang zhu. Li, Ni,; CHI 951.05 L ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2008
2 additional entries    
China -- History -- Antirightist Campaign, 1957-1958 -- Biography. : 1958 nian fan you ji tan shang de qing chun : ru jian shi er nian de ping fan hui yi lu / Xu Wenyi zhu.     
      1958 nian fan you ji tan shang de qing chun : ru jian shi er nian de ping fan hui yi lu / Xu Wenyi zh Xu, Wenyi,; CHI B XU 1 ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES   Book 2015
China -- History -- Antirightist Campaign, 1957-1958 -- Personal narratives. : Bei can shi dai : Gao Yaojie hui yi = Tragic times : a memoir by Dr. Gao Yaojie / zuo zhe Gao Yaojie.     
      Bei can shi dai : Gao Yaojie hui yi = Tragic times : a memoir by Dr. Gao Yaojie / zuo zhe Gao Yaojie. Gao, Yaojie,; CHI B GAO G ; Dyker WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2016
China History Asia    
      After eunuchs : science, medicine, and the transformation of sex in modern China / Howard Chiang. Chiang, Howard,; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2018
      Bad elements : Chinese rebels from Los Angeles to Beijing / Ian Buruma. Buruma, Ian.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2001
      Bayonets to Lhasa : the British invasion of Tibet / Peter Fleming. Fleming, Peter,; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2012
      The beautiful country and the Middle Kingdom : America and China, 1776 to the present / John Pomfret. Pomfret, John,; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
27 additional entries    
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next