Title Mulākātāṃ : dasa prasiddha nāwalakārāṃ nāla / Raghabīra Siṅgha.
Author Raghabīra Siṅgha.
Publication Caṇḍīgaṛha : Pañjāba Sāhita Akāḍamī ; Ammritasara : Milaṇa dā patā Rawī Sāhita Prakāshana, 1997.
Description 312 pages : illustrations ; 22 cm
Call # PAN 891.424 R
Summary Transcript of interviews with ten 20th century Panjabi authors; chiefly about their fictional writings.
Note In Panjabi.
Subject Panjabi fiction -- 20th century -- History and criticism.
Authors, Panjabi -- 20th century -- Interviews.

Location CALL # Status Message
 Central 1st Fl - Lit WL  PAN 891.424 R    CHECK SHELVES