Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
PER FIC MIR    
      Guldānī bar panjarah-’i shahr / Murta̤zā Mīr Āftābī. Central Library  Book 1987
      Kalāghhā va ādamhā / Jamāl Mīr Ṣādiqī. Homecrest  Book 1990
PER FIC MUSAWI : Jumhūrī-yi duwum : Iran 1365 / Mūsā Mūsavī.     
      Jumhūrī-yi duwum : Iran 1365 / Mūsā Mūsavī. Central Library  Book 1985
PER FIC PARSIPUR : Ṭūbā va ma‘nā-yi shab / Shahrnūsh Pārsī′pūr.     
      Ṭūbā va ma‘nā-yi shab / Shahrnūsh Pārsī′pūr. Central Library  Book 1994
PER FIC QUMRI : Panjih hāyī dard / Dāriyūsh Qumrī.     
      Panjih hāyī dard / Dāriyūsh Qumrī. Central Library  Book 2000
PER FIC SAIDI : Gharībah dar shahr : (rumān) / Ghulām Ḥusayn Sā‘idī.     
      Gharībah dar shahr : (rumān) / Ghulām Ḥusayn Sā‘idī. Central Library  Book 1990
PER FIC SHAHANI : Shay’ī marmūz / nivishtah-’i Khusraw Shāhānī.     
      Shay’ī marmūz / nivishtah-’i Khusraw Shāhānī. Central Library  Book 1989
PER FIC SINAPUR : Bā gārd bāz : majmū‘ah-’i dāstān / Ḥusayn Sināpūr.     
      Bā gārd bāz : majmū‘ah-’i dāstān / Ḥusayn Sināpūr. Ryder  Book 2005
PER J-E    
      Clothes = Libās-i : English--Farsi / designed by Christangelos Seferiadis. Central Library  Book 2014
      Plants = Giyāhān-i : English--Farsi / designed by Christangelos Seferiadis. Central Library, Kings Hwy   Book 2014
      School = Madrasah : English--Farsi / designed by Christangelos Seferiadis. Kings Hwy  Book 2014
      Tools = Ibrāz-i : English--Farsi / designed by Christangelos Seferiadis. Central Library  Book 2014
      Vehicles = vasāʻil naqliyih : English--Farsi / designed by Christangelos Seferiadis. Ft Hamilton  Book 2014
PER J-E BARKOW : The Pied Piper = Nay zan-i rangārang / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Roland Dry ; Farsi translation by Parisima Ahmadi-Ziabari.     
      The Pied Piper = Nay zan-i rangārang / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Roland Dry ; Farsi Ryder  Book 2002
PER J-E CLYNES : Goldilocks and the three bears = Guldī lāks va sih khirs / retold by Kate Clynes ; illustrated by Louise Daykin ; Farsi translation by Parisima Ahmadi-Ziabari.     
      Goldilocks and the three bears = Guldī lāks va sih khirs / retold by Kate Clynes ; illustrated by Lou Ryder  Book 2003
PER J-E FATIMI : Az dānah, tā shukūfah, tā sīb! / nūvīsindah va taṣvīrgar , Faraḥ Fāṭimī.     
      Az dānah, tā shukūfah, tā sīb! / nūvīsindah va taṣvīrgar , Faraḥ Fāṭimī. Central Library  Book 2014
PER J-E J : Jobs. Persian & English.     
      Jobs = Shughl hā : English--Farsi / [designed by Hakan Şan Borteçin]. Kings Hwy  Book 2012
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next