Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 940.56 R : Gen zhe Lu ke you Ouzhou : yi ge Deguo ren wo di Lu ke tuan 13 tian de tie shen ji lu = Neuschweinstein : mit zwölf Chinesen durch Europa / Leike (Christoph Rehage) ; yi zhe: Ma la tongue.     
      Gen zhe Lu ke you Ouzhou : yi ge Deguo ren wo di Lu ke tuan 13 tian de tie shen ji lu = Neuschweinste Bay Ridge, Central Library, Kings Hwy, Mapleton, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk   Book 2017
CHI 941 K : Xiao Yingguo, da Lundun = Tiny Britain, huge London / Kai di zhu ; [cha tu she ying Francis Gerard].     
      Xiao Yingguo, da Lundun = Tiny Britain, huge London / Kai di zhu ; [cha tu she ying Francis Gerard]. Bay Ridge, Central Library, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk   Book 2016
CHI 941.0099 X : Ying-kuo wang shih : Pai-chin-han kung ti chʻun chʻiu / Hsieh Li-fu ; Feng Kuang chu.     
      Ying-kuo wang shih : Pai-chin-han kung ti chʻun chʻiu / Hsieh Li-fu ; Feng Kuang chu. Saratoga, Services for Older Adults   Book 1998
CHI 941.04 W : Ouluoba de quan li you xi : "Bing yu huo zhi ge" bei hou de li shi / [Ying] Aide Weisi zhu ; Yu Yang, Li Fangfang, Wang Xinyu, Mao Xiaolu yi = Iron, fire and ice : the real history that inspired Game of thrones.     
      Ouluoba de quan li you xi : "Bing yu huo zhi ge" bei hou de li shi / [Ying] Aide Weisi zhu ; Yu Yang, McKinley, New Utrecht   Book 2019
CHI 943.155 M : Pan tao gong he guo / Geruige Mixie'er zhu ; Zhang Yuru yi = The tunnels : escapes under the Berlin Wall and the historic films the JFK White House tried to kill / Greg Mitchell.     
      Pan tao gong he guo / Geruige Mixie'er zhu ; Zhang Yuru yi = The tunnels : escapes under the Berlin W Central Library, Dyker, Kings Bay, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2017
CHI 946.9 C : Putaoya / Chen Beilei, Mo ke bian ji bu zuo.     
      Putaoya / Chen Beilei, Mo ke bian ji bu zuo. Boro Park, Central Library, Gravesend, Kings Hwy, McKinley, Ryder, Sunset Pk   Book 2019
CHI 947 Q : Wo cheng huo che chuan guo Eluosi / Qi Dong zhu.     
      Wo cheng huo che chuan guo Eluosi / Qi Dong zhu. Bay Ridge, Boro Park, Dyker, Homecrest, Kings Bay, Kings Hwy, Ryder   Book 2019
CHI 947 X : E guo ren ru men / Xiao Xiqing zhu.     
      E guo ren ru men / Xiao Xiqing zhu. McKinley, New Utrecht   Book 2012
CHI 947.086 A    
      Er shou shi dai : zhui qiu zi you de wu tuo bang zhi lu / Siweilana Yalisaiweiqi zhu ; Lü Ningsi yi. Bay Ridge, Central Library, Homecrest, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2016
      Er shou shi jian / (Bai'e) S.A. Aliekexieyeweiqi zhu ; Lü Ningsi yi. Bay Ridge, Jamaica Bay   Book 2016
CHI 947.086 G : Puding de guo jia : jie lu Eluosi zhen shi mian sha de cai fang shi lu / Anna Gerui'er zhu ; Yang Qinwen yi = Putin country : a journey into the real Russia / Anne Garrels.     
      Puding de guo jia : jie lu Eluosi zhen shi mian sha de cai fang shi lu / Anna Gerui'er zhu ; Yang Qin Boro Park, Dyker, New Utrecht, Sheepshead   Book 2017
CHI 947.0862 X : Ying han tie wan Pujing zhuan : huan ni yi ge qi ji ban de Eluosi / Xie Dong zhu.     
      Ying han tie wan Pujing zhuan : huan ni yi ge qi ji ban de Eluosi / Xie Dong zhu. Brighton Beach, New Utrecht   Book 2014
CHI 947.5 X : Chechen zhi jian : Eluosi kong bu shi jian gen yuan ji jiao xun = Lessons drawn from Chechen: the origin of terrorism in Russia / Xu Zhenze, Sun Jingyuan, Shu Zi zhu.     
      Chechen zhi jian : Eluosi kong bu shi jian gen yuan ji jiao xun = Lessons drawn from Chechen: the ori Central Library  Book 2005
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next