Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 823 HUXLEY P : Mei li de xin shi jie = Brave new world / [Ying] Aldous Huxley yuan zhu ; Brian Phillips, Selena Ward dao du ; Xu Lihua fan yi.     
      Mei li de xin shi jie = Brave new world / [Ying] Aldous Huxley yuan zhu ; Brian Phillips, Selena Ward Central Library  Book 2003
CHI 823 JOYCE P : Yi ge qing nian yi shu jia de hua xiang = A portrait of the artist as a young man / [Ai] James Joyce yuan zhu ; Brian Phillips deng dao du ; Tian Yiwan fan yi.     
      Yi ge qing nian yi shu jia de hua xiang = A portrait of the artist as a young man / [Ai] James Joyce Central Library  Book 2003
CHI 823 SHELLEY B : Fulankensitan = Frankenstein / [Ying] Marry Shelley yuan zhu ; Etienne Benson deng dao du ; Zhang Chunxiao fan yi.     
      Fulankensitan = Frankenstein / [Ying] Marry Shelley yuan zhu ; Etienne Benson deng dao du ; Zhang Chu Central Library  Book 2003
CHI 823 STEVENSON J : Jin yin dao = Treasure Island / Robert Louis Stevenson yuan zhu ; Brian Phillips, John Henriksen dao du ; Wang Chunpo fan yi.     
      Jin yin dao = Treasure Island / Robert Louis Stevenson yuan zhu ; Brian Phillips, John Henriksen dao New Utrecht  Book 2003
CHI 832 S : Kong bu xing dong : yi chu ju ben / zuo zhe: Feidinan Feng Xilahe ; yi zhe: Xue Wenyu = Terror : ein Theaterstück und eine Rede / Ferdinand von Schirach.     
      Kong bu xing dong : yi chu ju ben / zuo zhe: Feidinan Feng Xilahe ; yi zhe: Xue Wenyu = Terror : ein Central Library, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2017
CHI 833 REMARQUE W : Xi xian wu zhan shi = All quiet on the western front / [De] Erich Maria Remarque yuan zhu ; Selena Ward, David Hopson dao du ; Zhang Qiping fan yi.     
      Xi xian wu zhan shi = All quiet on the western front / [De] Erich Maria Remarque yuan zhu ; Selena Wa Central Library  Book 2003
CHI 834 N : Ai wu neng de shi dai : zhui qiu du te wan mei de zi wo, que wu neng wei chi guan xi de yi dai / Mixiaai'er Nasite (Michael Nast) zhu ; Gao Yingjun yi.     
      Ai wu neng de shi dai : zhui qiu du te wan mei de zi wo, que wu neng wei chi guan xi de yi dai / Mixi Bay Ridge, Boro Park, Central Library, Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Sheepshead, Sunset Pk   Book 2017
CHI 851 D : Shen qu / [Yidali] Danding zhu ; Wang Weike yi.     
      Shen qu / [Yidali] Danding zhu ; Wang Weike yi. Dyker, Gravesend, Homecrest   Book 2014
CHI 888 A : Aesop's fables.     
      I-so yü yen = Aesop's fables / I-so chu ; [i che Li Fu-tʻung]. Saratoga  Book 1999?
CHI 895.1 M : Mei guo zia Let's go / "Qin li zhe" bian ji bu bian zhu.     
      Mei guo zia Let's go / "Qin li zhe" bian ji bu bian zhu. Central Library, Dyker, Gravesend, Kings Bay   Book 2016
CHI 895.1 W : Da hao he shan ke qi lü / Wang Zheme zhu.     
      Da hao he shan ke qi lü / Wang Zheme zhu. New Utrecht  Book 2016
CHI 895.1 Z : Zhongguo li dai wen xue jing hua / Cong shu bian wei hui bian zhuan ; [ze ren bian ji: Zhong Wen].     
      Zhongguo li dai wen xue jing hua / Cong shu bian wei hui bian zhuan ; [ze ren bian ji: Zhong Wen]. Ulmer Park  Book 2010
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next