Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 658.4009 R : Ren sheng de li wu : 10 ge dong shi zhang jiao ni ni jing zai qi de li liang / zhu bian: Yang Yuhao.     
      Ren sheng de li wu : 10 ge dong shi zhang jiao ni ni jing zai qi de li liang / zhu bian: Yang Yuhao. Boro Park  Book 2014
CHI 658.4009 Z : Di 1 tong jin : 50 ge bai shou qi jia de chuang ye chuan qi / Zhang Li zhu.     
      Di 1 tong jin : 50 ge bai shou qi jia de chuang ye chuan qi / Zhang Li zhu. Bay Ridge, Dyker, Kings Bay, Mapleton, McKinley   Book 2018
CHI 658.403 B : Guan li zui nan de yi ke : hui se di dai : Hafo shang xue yuan yong wu zhong si wei lu jing, kan dong ren xing, zuo dui jue ce / Yuesefu Badalake (Joseph L. Badaracco Jr.) zhu ; Wu Yizhen, Lin Lixue yi.     
      Guan li zui nan de yi ke : hui se di dai : Hafo shang xue yuan yong wu zhong si wei lu jing, kan dong Bay Ridge, Central Library, Dyker, Highlawn, Kings Bay, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
CHI 658.4035 H : Zi yuan ge ming : ru he zhua zhu yi bai nian zui da shang ji / Shidifen Haike, Maite Luojiesi ; Huang Tingmin yi = Resource revolution : how to capture the biggest business opportunity in a century / Stefan Heck, Matt Rogers.     
      Zi yuan ge ming : ru he zhua zhu yi bai nian zui da shang ji / Shidifen Haike, Maite Luojiesi ; Huang Highlawn, McKinley, Paerdegat   Book 2015
CHI 658.4063 L : Qiao bu si gai bian shi jie de mi mi = Steve Paul Jobs / Li Mengcong bian zhu.     
      Qiao bu si gai bian shi jie de mi mi = Steve Paul Jobs / Li Mengcong bian zhu. Dyker  Book 2011
CHI 658.4063 O : Cong 0 dao 1 de fa xiang shu : shang ye tu po da xue zui jing hua de yi tang ke, tu po jie xian cong wu dao you de Daqian liu si kao fa = Zero kara ichi no hassōjutsu / Daqian Yanyi ; [Qiu Xiangning yi].     
      Cong 0 dao 1 de fa xiang shu : shang ye tu po da xue zui jing hua de yi tang ke, tu po jie xian cong Central Library, Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2017
CHI 658.407 J : Quan zhi lie ren : lie tou gong si qi qing shi lu = Full time headhunter / [Jiu Bao zhu].     
      Quan zhi lie ren : lie tou gong si qi qing shi lu = Full time headhunter / [Jiu Bao zhu]. Boro Park, Central Library, Homecrest, Kings Hwy, Ryder   Book 2018
CHI 658.409 A : Da an / Yuehan Yasalafu, Morui Shimisi he zhu ; Li Puliang yi = The Answer / John Assaraf, Murray Smith.     
      Da an / Yuehan Yasalafu, Morui Shimisi he zhu ; Li Puliang yi = The Answer / John Assaraf, Murray Smi Ft Hamilton, New Utrecht   Book 2009
CHI 658.409 F : Bie du zi yong can : Kelindun hai shi qiong xiao zi shi ru he jian li ding ji she jiao quan shi zhou nian xiu ding zhen cang ban / (Mei) Jisi Falaqi, Taer Leizi zhu ; Qian shi wang yi = Never eat alone / Keith Ferrazzi and Tahl Raz.     
      Bie du zi yong can : Kelindun hai shi qiong xiao zi shi ru he jian li ding ji she jiao quan shi zhou Central Library, Highlawn, Kings Bay, New Utrecht, Pacific   Book 2016
CHI 658.409 K : Fu ba ba dian shi cheng jin / (Mei) Luobote Qingqi, (Mei) Tangnade Telangpu zhu ; Song Hongyu, Li Jun yi.     
      Fu ba ba dian shi cheng jin / (Mei) Luobote Qingqi, (Mei) Tangnade Telangpu zhu ; Song Hongyu, Li Jun Ryder  Book 2013
CHI 658.409 L : Ma Yun he ta de dui shou men : Ma Yun shang zhan sheng ya quan ji lu / Li Qiang zhu.     
      Ma Yun he ta de dui shou men : Ma Yun shang zhan sheng ya quan ji lu / Li Qiang zhu. Bay Ridge, Carroll Gdn, McKinley   Book 2015
CHI 658.409 R : Bie rang ping yong mai mo liao ni : zi mei ti qi cai gao su ni 600 wei ding jian chuang yi ren ru he zhao hui du te de zi ji / Siliniwasi Lao zhu ; Zeng Yayu yi =Unmistakable : why only is better than best / Srinivas Rao.     
      Bie rang ping yong mai mo liao ni : zi mei ti qi cai gao su ni 600 wei ding jian chuang yi ren ru he Dyker, Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2017
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next