Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.865 T : Di jin mian fen wang yong liao li : xi mian hu, chou mian hu, Q mian tuan, che di li yong 3 zhong mian ti bian chu mei tian dou xiang chi de 60 dao liao li! / Guanye Jingzi zhu ; Qiner yi.     
      Di jin mian fen wang yong liao li : xi mian hu, chou mian hu, Q mian tuan, che di li yong 3 zhong mia Mapleton, McKinley, New Utrecht   Book 2015
CHI 641.865 Y    
      Bai nian jing dian : Yingguo can zhuo shang de jia ting dian xin 58 dao = British home baking : galet Boro Park, Homecrest, Kings Hwy, Ryder   Book 2018
      Yi xue yi zuo mian shi 120 zhong / Li Ruihua zhu bian. New Utrecht  Book 2013
CHI 641.865 Z    
      Zhi shi dan gao, pi & ta / [zuo zhe, Ecole shi Dongjing zhi guo yan jiu shi ; fan yi, Shika]. Spring Ck, Ulmer Park   Book 2010
      Zhongguo bai mian / zhu bian Liu Jianwei. Central Library, Dyker, Highlawn   Book 2016
CHI 641.8653 D    
      Bu yong mai kao xiang ye OK! Faguo lao nai nai de ping di guo xian tian dan gao shi pu / Yilisi Dai'e Bay Ridge, Boro Park, Central Library, Kings Bay, McKinley, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2017
      Da ren xiao hai du ai de mi dan gao : mei you mian fen ye neng zuo dan gao / Du Lijuan zhu ; [she yin Spring Ck, Ulmer Park   Book 2011
      Shen qi mo fa dan gao : 1 ci hong bei, 3 zhong kou gan! / Ouheli Daikaji zhu ; Aline Princet she ying Bay Ridge, Boro Park, Dyker   Book 2015
CHI 641.8653 H    
      Zi jia zhi mang guo dan gao tian pin mei shi = Homemade mango delights, sweet and savory / [Charles H New Utrecht  Book 2011
      Zi jia zhi yi bang dan gao = Yummy homemade one-pound cakes / [Charles Ho zhu]. Spring Ck  Book 2008
CHI 641.8653 J    
      Cai hui, dan gao juan : jian dan you ke ai! / [zuo zhe, Junko ; bian ji, Peng Yihua ; yi zhe, Chen Me Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Sheepshead, Ulmer Park   Book 2011
      Tian mi [xin] zi wei! : Cai hui ke ai zheng dan gao / [zuo zhe Junko ; yi zhe Chen Kaiqi]. Highlawn, W Whitman   Book 2013
CHI 641.8653 K : 41 kuan wu fu zhi ru lao dan gao : liang bu zhou qing song wan cheng Riben ming dian de nong yu hao zi wei = Gâteaux au fromage de la pâtisserie Kaorinne / Kanō Kaori zhu ; [yi zhe An Po].     
      41 kuan wu fu zhi ru lao dan gao : liang bu zhou qing song wan cheng Riben ming dian de nong yu hao z Boro Park, Central Library, Dyker, Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Sheepshead, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2019
CHI 641.8653 L    
      Ai shang zhi shi dan gao / Panny Lau. Highlawn, Ulmer Park   Book 2008
      Zi jia zhi qin zi qu qi mian ju xiao dan gao = Homemade kid-friendly cookie / No-bake cake recipes / Highlawn, Ryder   Book 2011
CHI 641.8653 R : Ninki ryōrika jūichinin no hontō ni oishii chīzu kēki. Chinese.     
      Riben tian dian da ren si cang pei fang : mei wei qi si dan gao 52 kuan / bian zhu, Kadokawa Corporat McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
CHI 641.8653 W    
      Jar cake : bo li guan tian dian / Ruoshan Yaozi zhu ; Huang Weipin yi. Carroll Gdn, Highlawn   Book 2015
      Yi ge fa lang he - wu nai you an xin tian zi wei : Bu shi yong nai you, li yong dou fu, guo gan, jian Dyker, Homecrest, New Utrecht   Book 2015
      Yong bang dan gao mo xing 52 zhong fa shi dian xin qing song gao ding : qing song zhi zuo bang dan ga New Utrecht  Book 2014
CHI 641.8654 K : Icebox bing he bing gan : bu yong bing gan mo, zhi yao rou . bing . qie, jiu neng qing song wan cheng de ke ai zao xing dian xin / He cun ai zi zhu ; He pei yi yi.     
      Icebox bing he bing gan : bu yong bing gan mo, zhi yao rou . bing . qie, jiu neng qing song wan cheng McKinley, New Utrecht   Book 2016
CHI 641.8654 M : Wo ai zuo bing gan = I love cookies / Ma Lin zhu.     
      Wo ai zuo bing gan = I love cookies / Ma Lin zhu. Dyker, McKinley   Book 2016
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next