Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.862 F : Wo ai zuo bing gun : 50 zhong zui jing dian, zui qi miao de bing gun / [Mei] Xialidi Feileila zhu ; [Mei] Li Beixi she ; Liu Zhengkui yi.     
      Wo ai zuo bing gun : 50 zhong zui jing dian, zui qi miao de bing gun / [Mei] Xialidi Feileila zhu ; Kings Bay, New Utrecht   Book 2014
CHI 641.862 P : Zi ran tian de liang kuai shi guang : 97 dao zui yi zuo de bing pin tian dian = Cold sweets / Piao Xuanxin zhu.     
      Zi ran tian de liang kuai shi guang : 97 dao zui yi zuo de bing pin tian dian = Cold sweets / Piao Xu McKinley  Book 2012
CHI 641.863 R : Ku bing chu fang shou zuo bing bang 50 kuan : cong Niuyue hong dao Lundun, tian ran, mei wei, shi shang! / Nadiya & Kaisa Luodan (Nadia & Cesar Roden) zhu ; Cai Mengru yi.     
      Ku bing chu fang shou zuo bing bang 50 kuan : cong Niuyue hong dao Lundun, tian ran, mei wei, shi sha McKinley  Book 2015
CHI 641.865 C : Ling ji chu xue hui zhong shi mian dian / Chen Qiwen zhu.     
      Ling ji chu xue hui zhong shi mian dian / Chen Qiwen zhu. Boro Park, Central Library, Coney Isl, Kings Hwy, McKinley, Ryder, Sunset Pk   Book 2019
CHI 641.865 H : Zi jia zhi ka fei jiu xiang dan gao tian pin = Home made aromatic coffee, liqueur cakes and desserts / zuo zhe: Charles Ho.     
      Zi jia zhi ka fei jiu xiang dan gao tian pin = Home made aromatic coffee, liqueur cakes and desserts New Utrecht, Ulmer Park   Book 2012
CHI 641.865 K : Xi shi gao dian zhi zuo da quan / [Ri] Chuanshang Wendai zhu ; Shu Jinyuan yi.     
      Xi shi gao dian zhi zuo da quan / [Ri] Chuanshang Wendai zhu ; Shu Jinyuan yi. Boro Park, Spring Ck   Book 2010
CHI 641.865 L    
      Ai hui jia chi fan : ri ri qing song zhu tian pin = Taste of home : daily exquisite desserts / Lu Hui Boro Park, Gerritsen, Kings Hwy, McKinley, New Utrecht   Book 2016
      Bali No.1 peng ren jiao shi de tian dian jiao ke shu : 102 ge zhong sheng shou yong de hong bei ji fa New Utrecht  Book 2015
      She jian shang de xi shi dian xin / Li Guoxiong zhu bian. Coney Isl, Kings Bay, New Utrecht, Paerdegat   Book 2014
      Zai jia kuang jie dan! Luoba de ren qi mei wei miao sha tian dian : wang lu jie dan, xiao zi chuang y Bay Ridge, Brooklyn Heights, Canarsie, Dekalb, Gravesend, Jamaica Bay, McKinley, New Utrecht   Book 2019
CHI 641.865 O : Da ren xian ding mei wei hong bei tian dian : huo yong jiu lei, xiang xin liao, xiang cao, yan, rang feng wei bai bei ti sheng / Ditian Shangzi zhu ; Huang Yanrong yi.     
      Da ren xian ding mei wei hong bei tian dian : huo yong jiu lei, xiang xin liao, xiang cao, yan, rang Boro Park, Homecrest, Kings Hwy, Ryder   Book 2018
CHI 641.865 T : Di jin mian fen wang yong liao li : xi mian hu, chou mian hu, Q mian tuan, che di li yong 3 zhong mian ti bian chu mei tian dou xiang chi de 60 dao liao li! / Guanye Jingzi zhu ; Qiner yi.     
      Di jin mian fen wang yong liao li : xi mian hu, chou mian hu, Q mian tuan, che di li yong 3 zhong mia Mapleton, McKinley, New Utrecht   Book 2015
CHI 641.865 Y    
      Bai nian jing dian : Yingguo can zhuo shang de jia ting dian xin 58 dao = British home baking : galet Boro Park, Homecrest, Kings Hwy, Ryder   Book 2018
      Yi xue yi zuo mian shi 120 zhong / Li Ruihua zhu bian. New Utrecht  Book 2013
CHI 641.865 Z    
      Zhi shi dan gao, pi & ta / [zuo zhe, Ecole shi Dongjing zhi guo yan jiu shi ; fan yi, Shika]. New Utrecht, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2010
      Zhongguo bai mian / zhu bian Liu Jianwei. Central Library, Dyker, Highlawn   Book 2016
CHI 641.8653 D    
      Bu yong mai kao xiang ye OK! Faguo lao nai nai de ping di guo xian tian dan gao shi pu / Yilisi Dai'e Bay Ridge, Boro Park, Central Library, Kings Bay, McKinley, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2017
      Da ren xiao hai du ai de mi dan gao : mei you mian fen ye neng zuo dan gao / Du Lijuan zhu ; [she yin Mapleton, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2011
      Shen qi mo fa dan gao : 1 ci hong bei, 3 zhong kou gan! / Ouheli Daikaji zhu ; Aline Princet she ying Bay Ridge, Boro Park, Dyker, Paerdegat   Book 2015
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next