Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.86 L : Chi zi ji zuo de dian xin / Liang Qiongbai, Wei Qin zhu.     
      Chi zi ji zuo de dian xin / Liang Qiongbai, Wei Qin zhu. Brighton Beach, Ryder, Ulmer Park   Book 2014
CHI 641.86 P    
      Di tang, sheng tong 10 fen zhong tian dian chu fang / Peng Anan zhu. Bay Ridge, Boro Park, Dyker, Kings Bay, Mapleton, New Utrecht   Book 2018
      Guai ka de mei wei tian dian shi pu : qi qu dian xin da ji he = The Nerdy Nummies cookbook / Rosanna Bay Ridge, Dyker, Highlawn, Homecrest, Mill Basin, New Utrecht   Book 2017
      Zi jia zhi jie ri xin si tian pin = Homemade creative festive sweet treats / [Yvonne Poon zhu]. Boro Park  Book 2011
CHI 641.86 S    
      300 kuan bu yi tang shui / She Ziqiang zhu bian. Gravesend, McKinley   Book 2015
      Shi da ming dian lian lian Fa shi xiao tian dian = Spécialité et petit gâteaux de pâtissiers / [Bian McKinley  Book 2015
      Zi ji zuo nong chun xiang niu nai bing ji lin = J'adore les glaces / Daoben Xun zhu ; [Qu Zhonglian y Mapleton, McKinley, Ulmer Park   Book 2011
CHI 641.86 W    
      2 sui qi xiao peng you zui ai de dan gao mian bao he bing gan / Wang Anqi zhu. Boro Park, Highlawn, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2012
      Lundun de wei dao : hu luo bo dan gao, mi ni si kang bing, bei zi dan gao, bai guo pai / [Ying] Ameil Bay Ridge, New Utrecht   Book 2014
CHI 641.86 X    
      Xi dian wang / Li Guoxiong bian. New Utrecht, Sheepshead   Book 2012
      Yong mi zuo de dan gao, mian bao, bing gan : 80 rice recipes / Zu Zhengzhong, Zhou Liqiu zhu. Highlawn, New Utrecht   Book 2012
CHI 641.86 Z    
      Tian mi guo shi : Sammi zuo ban tian yuan shi guang de 60 ge shui guo tian dian pei fang / Zhong Liti McKinley  Book 2015
      Xianggang ren qi tian pin = Most popular desserts in Hong Kong / Zheng Huifang, Hu Yuling bian zhu ; Central Library  Book 2010
CHI 641.8609 B : 1 tu 1 bu zhou! Bali zhu chu dai ni qing song zuo tian dian : 34 dao Fa shi tu hui shi pu / Keda Black ; photographies de Deirdre Rooney ; illustrations de Alice Chadwick.     
      1 tu 1 bu zhou! Bali zhu chu dai ni qing song zuo tian dian : 34 dao Fa shi tu hui shi pu / Keda Blac New Utrecht  Book 2014
CHI 641.862 C    
      Chun tian ran shou zuo bing qi lin / Zheng Ying zhu bian. Central Library, Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2017
      Zai jia zuo bing qi lin / [Mei] Biba Kasibote, Lindesai Kaimengluo Weierxun zhu. Highlawn, Sheepshead   Book 2008
CHI 641.862 F : Wo ai zuo bing gun : 50 zhong zui jing dian, zui qi miao de bing gun / [Mei] Xialidi Feileila zhu ; [Mei] Li Beixi she ; Liu Zhengkui yi.     
      Wo ai zuo bing gun : 50 zhong zui jing dian, zui qi miao de bing gun / [Mei] Xialidi Feileila zhu ; Kings Bay, New Utrecht   Book 2014
CHI 641.862 P : Zi ran tian de liang kuai shi guang : 97 dao zui yi zuo de bing pin tian dian = Cold sweets / Piao Xuanxin zhu.     
      Zi ran tian de liang kuai shi guang : 97 dao zui yi zuo de bing pin tian dian = Cold sweets / Piao Xu McKinley  Book 2012
CHI 641.863 R : Ku bing chu fang shou zuo bing bang 50 kuan : cong Niuyue hong dao Lundun, tian ran, mei wei, shi shang! / Nadiya & Kaisa Luodan (Nadia & Cesar Roden) zhu ; Cai Mengru yi.     
      Ku bing chu fang shou zuo bing bang 50 kuan : cong Niuyue hong dao Lundun, tian ran, mei wei, shi sha McKinley  Book 2015
CHI 641.865 C : Ling ji chu xue hui zhong shi mian dian / Chen Qiwen zhu.     
      Ling ji chu xue hui zhong shi mian dian / Chen Qiwen zhu. Boro Park, Central Library, Coney Isl, Kings Hwy, McKinley, Ryder, Sunset Pk   Book 2019
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next