Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.822 J : Yi xue jiu hui chao mi fen / [Jiang Lizhu zhu].     
      Yi xue jiu hui chao mi fen / [Jiang Lizhu zhu]. Kings Bay  Book 2005
CHI 641.822 L    
      Chao mei wei Yidali mian = Tasty Italian pasta / Li Jianxuan zhu. Highlawn, New Utrecht, Sheepshead   Book 2014
      Chao ren qi niu rou mian guan / Liang Qiongbai zhu. Highlawn, Kings Bay, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2014
      Liang mian, sha la bian hua duo / zhu Lin Shuzhu, Shi Jianwei. Ryder  Book 2002
      Liang mian su pei jiang zhi = Perfect sauces for cold noodles / Li Jianxuan zhu. McKinley  Book 2014
      Yi xue jiu hui chao he fen / [Li Dequan zhu]. Dyker, Sheepshead   Book 2005
CHI 641.822 M    
      Mian tiao mian dian 128 dao / Qi Xin bian. Boro Park, New Utrecht   Book 2008
      Mian tiao you huo / Shi shang wen hua zu zhi bian xie. Kings Bay, Red Hook, Ryder   Book 2009
      Mo fa Yidali mian / Cuntian Yuzi zhu ; Zhu Tingting yi. Ft Hamilton, Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
CHI 641.822 S : Wo de Yidali mian : 60 zhong jiang zhi x 30 zhong mian tiao [,] bian hua qian bai zhong can zhuo feng wei = Easy pasta / [Meiguisonglu zhu].     
      Wo de Yidali mian : 60 zhong jiang zhi x 30 zhong mian tiao [,] bian hua qian bai zhong can zhuo feng Boro Park, Canarsie, McKinley, New Utrecht   Book 2011
CHI 641.822 X    
      Bai chi bu ni gan ban mian / Xue Wenlong, Zhao Xiaoyi he zhu. Highlawn, Kensington, McKinley   Book 2016
      Jian yi fen mian / Xu Jiayi bian zhu. Boro Park, Central Library, Homecrest, Kings Hwy, Leonard, Ryder   Book 2018
      Zhu mian = Cooking noodles / Xu Jiayi bian zhu. New Utrecht  Book 2012
CHI 641.822 Y : Yidali kai wei mian / [Zhongcun Shouzi bian ; Lin Meiling, Kafeidou yi].     
      Yidali kai wei mian / [Zhongcun Shouzi bian ; Lin Meiling, Kafeidou yi]. Brighton Beach  Book 1996?
CHI 641.822 Z    
      Da chu zai wo jia. 3, Da shi ji liang mian / Zeng Xiubao (Bao shi fu), Wang Ruiyao zhu. Dyker, Kings Bay, Mapleton, New Utrecht   Book 2015
      Jia chang mian dian zhi zuo ji shu / Zhang Miao zhu bian. Mapleton, McKinley, New Utrecht   Book 2012
      Zui xin ban jia chuan niu rou mian pei fang da gong kai ; 100 ge mi jue jiao ni zhu hao chi de mian / Dyker, McKinley, New Utrecht   Book 2013
CHI 641.823 B : Bao tang ao zhou 128 dao / Niu Guoping, Niu Xiang bian.     
      Bao tang ao zhou 128 dao / Niu Guoping, Niu Xiang bian. Highlawn  Book 2008
CHI 641.823 S : Jian kang lu wei / Su Dingya, Wu Yihuan zhu.     
      Jian kang lu wei / Su Dingya, Wu Yihuan zhu. Mapleton, Ryder, Ulmer Park   Book 2012
CHI 641.83 C : Chi shala : 100 dao leng re sha la x 100 kuan du men jiang liao = Salad / zuo zhe, Chi Yinjing ; yi zhe, Chen Pinfang.     
      Chi shala : 100 dao leng re sha la x 100 kuan du men jiang liao = Salad / zuo zhe, Chi Yinjing ; yi z New Utrecht, Pacific, Ryder, Ulmer Park   Book 2013
CHI 641.83 R : Bo li guan chang bei cai 72 dao : shi sha la, shi zhu shi, shi tian dian, ye shi bian dang! = Salad in a jar / Hiroko Rin ; [yi zhe, Huang Weipin].     
      Bo li guan chang bei cai 72 dao : shi sha la, shi zhu shi, shi tian dian, ye shi bian dang! = Salad i Ft Hamilton  Book 2015
CHI 641.83 S    
      Sha la yu guo shu zhi / Sabadina zhu bian. Dyker, Kings Bay, Mapleton   Book 2019
      Shala hua yuan / Sabadina zhu bian. Highlawn, McKinley, New Utrecht, Ryder, Spring Ck   Book 2016
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next