Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.822 F    
      Gen da chu zhu pasta / Fu Jixin (Margaret Fu) bian zhu. Bay Ridge, Highlawn, Kings Bay, Mapleton, McKinley, New Utrecht   Book 2011
      Yi guo gao ding Yidali mian = Les pasta magiques / Sabrina Fauda-RĂ´le zhu ; Akiko Ida she ying ; Zhou Central Library, McKinley   Book 2016
CHI 641.822 G : Mian wang / Guo Taiwang zhu.     
      Mian wang / Guo Taiwang zhu. Highlawn  Book 2011
CHI 641.822 H    
      Jian yi mian lei shi pu = Easy wheaten foods / Huang Huailing zhu. Flatlands  Book 2001
      Mian lei shi pu = Pastry cookbook / [zuo zhe Hong Sesui]. Spring Ck  Book 2007
CHI 641.822 J : Yi xue jiu hui chao mi fen / [Jiang Lizhu zhu].     
      Yi xue jiu hui chao mi fen / [Jiang Lizhu zhu]. Kings Bay  Book 2005
CHI 641.822 L    
      Chao mei wei Yidali mian = Tasty Italian pasta / Li Jianxuan zhu. Highlawn, New Utrecht, Sheepshead   Book 2014
      Chao ren qi niu rou mian guan / Liang Qiongbai zhu. Highlawn, Kings Bay, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2014
      Liang mian, sha la bian hua duo / zhu Lin Shuzhu, Shi Jianwei. Ryder  Book 2002
      Liang mian su pei jiang zhi = Perfect sauces for cold noodles / Li Jianxuan zhu. McKinley  Book 2014
      Yi xue jiu hui chao he fen / [Li Dequan zhu]. Dyker, Sheepshead   Book 2005
CHI 641.822 M    
      Mian tiao mian dian 128 dao / Qi Xin bian. Boro Park, New Utrecht   Book 2008
      Mian tiao you huo / Shi shang wen hua zu zhi bian xie. Kings Bay, Red Hook, Ryder   Book 2009
      Mo fa Yidali mian / Cuntian Yuzi zhu ; Zhu Tingting yi. Ft Hamilton, Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
CHI 641.822 S : Wo de Yidali mian : 60 zhong jiang zhi x 30 zhong mian tiao [,] bian hua qian bai zhong can zhuo feng wei = Easy pasta / [Meiguisonglu zhu].     
      Wo de Yidali mian : 60 zhong jiang zhi x 30 zhong mian tiao [,] bian hua qian bai zhong can zhuo feng Boro Park, Canarsie, McKinley, New Utrecht   Book 2011
CHI 641.822 X    
      Bai chi bu ni gan ban mian / Xue Wenlong, Zhao Xiaoyi he zhu. Ft Hamilton, Highlawn, Kensington, McKinley   Book 2016
      Jian yi fen mian / Xu Jiayi bian zhu. Boro Park, Central Library, Homecrest, Kings Hwy, Leonard, Ryder   Book 2018
      Zhu mian = Cooking noodles / Xu Jiayi bian zhu. New Utrecht  Book 2012
CHI 641.822 Y : Yidali kai wei mian / [Zhongcun Shouzi bian ; Lin Meiling, Kafeidou yi].     
      Yidali kai wei mian / [Zhongcun Shouzi bian ; Lin Meiling, Kafeidou yi]. Brighton Beach  Book 1996?
CHI 641.822 Z    
      Da chu zai wo jia. 3, Da shi ji liang mian / Zeng Xiubao (Bao shi fu), Wang Ruiyao zhu. Dyker, Kings Bay, Mapleton, New Utrecht   Book 2015
      Jia chang mian dian zhi zuo ji shu / Zhang Miao zhu bian. Bay Ridge, Mapleton, McKinley, New Utrecht   Book 2012
      Zui xin ban jia chuan niu rou mian pei fang da gong kai ; 100 ge mi jue jiao ni zhu hao chi de mian / Dyker, McKinley, New Utrecht   Book 2013
CHI 641.823 B : Bao tang ao zhou 128 dao / Niu Guoping, Niu Xiang bian.     
      Bao tang ao zhou 128 dao / Niu Guoping, Niu Xiang bian. Highlawn  Book 2008
CHI 641.823 S : Jian kang lu wei / Su Dingya, Wu Yihuan zhu.     
      Jian kang lu wei / Su Dingya, Wu Yihuan zhu. Mapleton, Ryder, Ulmer Park   Book 2012
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next