Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.5951 T    
      Du shi xian qing jing xuan shi pu 150. Yan ke pian / [bian ji: Zhen Yingxin, Lin Liheng]. Central Library, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2010
      Tian mi er ren tao can = Dinner for the couple = Makanan manis lengkap untuk 2 orang / [bian ji: Li Y Gravesend, New Utrecht   Book 2004
CHI 641.5951 W    
      3 bu zhou wan cheng! di wen peng zhu shi pu = Low-temperature cooking / Wu Jiezhong zhu. Bay Ridge, Central Library, Dyker, Highlawn, Kings Bay, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2018
      238 ge liao li de wei shen mo? Xiao xiao mi tong de bu shi bai chu fang / Wu Meiling zhu. Bay Ridge, New Utrecht   Book 2012
      Di 1 ben fen jie bu zou tu Zhong shi mian shi dian xin / zuo zhe Wang Jingru. Central Library, Gravesend, Homecrest, Spring Ck   Book 2015
      Hai xian = Seafood / Wang Shiwei bian zhu. New Utrecht  Book 2007
6 additional entries    
CHI 641.5951 X    
      Mama wan can xiu / Xiaohui mama zhu. McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2012
      Xia ri qing shuang liao li wan zheng shou lu / shi pu zuo zhe, Yang tao wen hua. Mill Basin, Ulmer Park   Book 2014
      Xiang cai = Chinese Hunan food / Zhao Chengsong bian zhu. Dyker, Mapleton, McKinley   Book 2009
      Xin bian jia chang tang zhou mian / Shang jin wen hua bian. Cortelyou, Highlawn   Book 2010
2 additional entries    
CHI 641.5951 Y    
      5 fen zhong ji shi! wan yong bao xian he zuo yi zhou liao li : shi cai bao chun, sheng shi shang cai, Kings Bay, McKinley, New Utrecht   Book 2016
      100 dao jing song = Yummy delicacies / [zuo zhe Ye Hu Yingyi]. Highlawn  Book 2013
      150 zhong shui jiao jian jiao zheng jiao : leng dong shui jiao ye neng zi ji zuo : hao chi jiao zi xi Ryder  Book 2016
      Hao cai zheng chu lai : qing dan xian nen jian kang yin shi chun (zheng) zhu zhang / Yichiliuxiang zh Dekalb, Highlawn, McKinley   Book 2015
15 additional entries    
CHI 641.5951 Z    
      Ai shang xia jiu cai = Gorumate to serve with the wines / Zhuang Shengsi zhu. Central Library  Book 2003
      Ajishi jia chang cai de tou chi bu / Zheng Yanji zhu. Kings Bay  Book 2012
      Bing xiang you shen me jiu zhu shen me : liao li jia jiao jiao ni jia chang cai da sheng ji = My frid McKinley, New Utrecht   Book 2012
      Chao, hui, jian, zha, ban = Master chef's kitchen : secret techniques of cooking / [Zeng Jingxiong(Pe Kings Bay, New Utrecht, W Whitman   Book 2009
22 additional entries    
CHI 641.595124 W : Jia chuan zi wei Fujian cai = Fujian's flavour / [Wang Chen Yinyin].     
      Jia chuan zi wei Fujian cai = Fujian's flavour / [Wang Chen Yinyin]. Highlawn, Kings Bay, McKinley, Ulmer Park   Book 2016
CHI 641.59519 B : Bai tuo le bing xiang : 15 fen zhong mei wei shang cai ni jiu shi jia zhong de wu xing ji zhu chu / zuo zhe JTBC "Bai tuo le bing xiang" zhi zuo dan wei & chu shi jun tuan.     
      Bai tuo le bing xiang : 15 fen zhong mei wei shang cai ni jiu shi jia zhong de wu xing ji zhu chu / z Central Library, McKinley, Park Slope   Book 2016
CHI 641.59519 H    
      Da chang jin yang sheng yu shan : zai jia ye ke xiang yong di gong ting mei si / Han Fuli zhu ; You X Carroll Gdn  Book 2005
      Han shi zhao pai cai / Xu Yingwan ; Jin Lina yi. Clinton Hill, Gravesend   Book 2011
CHI 641.5952 A : Hua wu ben dian chong xian gu wei de yan qu liao li / Qianli Miaofeng ; yi zhe: Huang Bijun.     
      Hua wu ben dian chong xian gu wei de yan qu liao li / Qianli Miaofeng ; yi zhe: Huang Bijun. Boro Park, New Utrecht   Book 2015
CHI 641.5952 D : Riben mei shi : mei wei Riben cai = The Japanese food / Dongming bian zhu.     
      Riben mei shi : mei wei Riben cai = The Japanese food / Dongming bian zhu. Boro Park, Central Library, Kings Bay   Book 2009
CHI 641.5952 K : Zhen wei : Riben liao li de she hua / [Ri] Shentian Yuxing zhu ; Sun Yatian yi.     
      Zhen wei : Riben liao li de she hua / [Ri] Shentian Yuxing zhu ; Sun Yatian yi. Kings Bay, McKinley, New Utrecht   Book 2016
CHI 641.5952 L : Riben cai Riben jia chang liao li : Ya Zhou chu shen no wei zi man jia ting feng liao li / Li Jiaqi, Li Jiahe zhu ; Yang Zhixiong she ying.     
      Riben cai Riben jia chang liao li : Ya Zhou chu shen no wei zi man jia ting feng liao li / Li Jiaqi, Bay Ridge, Boro Park, Central Library, Dyker, Highlawn, Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Sheepshead, Sunset Pk   Book 2017
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next