Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.595 L : Huang shang chi shen me / Li Shu zhu bian.     
      Huang shang chi shen me / Li Shu zhu bian. Central Library, Highlawn, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
CHI 641.595 T : Ren qi de xia fan chang bei cai : da ren xiao hai zui ai de Zhong shi, Tai shi, Ri shi, Tai shi, Han shi jia chang cai, san can bian dang mei fan nao! = Bento ready / Taiwan hi hao tuan dui zhu.     
      Ren qi de xia fan chang bei cai : da ren xiao hai zui ai de Zhong shi, Tai shi, Ri shi, Tai shi, Han Bay Ridge, Central Library, Dyker, Kings Bay, Mapleton, McKinley   Book 2017
CHI 641.5951 A    
      30 fen zhong zuo wan can : san cai yi tang chi de xiang / A mi zhu. New Utrecht  Book 2012
      Zheng dun bao zhu : shui zuo de hao wei dao / Aichufang zhu. McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2015
CHI 641.5951 B    
      Bai wei Shunde / Foshan Shi Shunde Qu lü you ju, Foshan Shi Shunde Qu chu shi xie hui bian. Highlawn, Mapleton, McKinley, New Lots, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2017
      Bao zi jiao zi / Yuan wei xiao chu bian wei hui bian. Mapleton, McKinley   Book 2015
      Ben wei jia chang cai : liang ban, xiao chao, tang bao 3688 li / Qu Hao zhu bian. Bay Ridge, Boro Park, Central Library, Gravesend, Kings Hwy, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk   Book 2017
      Bie shuo ni hui zuo Hang bang cai : Hangzhou jia chang cai pu 5888 li / Hang bang cai yan jiu yuan bi Bushwick, Central Library, Cortelyou, Flatlands, Kensington, McKinley, New Utrecht, Pacific   Book 2019
CHI 641.5951 C    
      Afang de na shu hao cai / Cai Jifang zhu. Carroll Gdn, Kings Bay   Book 2003
      Anqi lao shi de bai da hao jiang / Cheng Anqi zhu. Bay Ridge, Highlawn   Book  
      Chang yong shi cai yang jia chang cai / "Xue zuo jia chang cai" bian wei hui bian. Ryder  Book 2010
      Chuang yi guan fu cai / Wan Yubao zhu bian. Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2018
20 additional entries    
CHI 641.5951 D    
      100 dao bi dian bi xue de xiao cai / Ding Xiu'e [and others] he zhu. New Utrecht  Book 2008
      Dao di Han'guo ma ma jia chang cai 360 dao = Chintcha kibon yorich'aek / Han'guo ping jia zui gao lia Dyker, Highlawn, Mapleton   Book 2016
      Dian fan guo liao li yi ben tong / Chen Zhitian zhu bian. Highlawn, Mapleton, New Utrecht, Ryder   Book 2012
      Ding ji mian dian jing jie / Yangzhou jin gan mian zhang mian yi gong zuo shi zu zhi bian xie ; Liu S Highlawn, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2012
8 additional entries    
CHI 641.5951 E : 200 dao jian kang shu cai gu lei liao li / [Yang tao wen hua].     
      200 dao jian kang shu cai gu lei liao li / [Yang tao wen hua]. Central Library, McKinley, New Utrecht   Book 2012
CHI 641.5951 F    
      Chi bu gou de hua yang zhu shi / Mei shi da v Feixuewushuang zhu. Central Library, McKinley, Services for Older Adults, Ulmer Park   Book 2016
      Cu cha dan fan, zi zhu tong le : Fang Ren Lisha yu nü er men = Simple dishes, cooking fun / [zuo zhe McKinley  Book 2010
      Fan Zhihong, chi dui ni de jia chang cai / Fan Zhihong zhu. Coney Isl, Dyker, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2013
      Fei xue bu ke 500 dao jia chang cai sheng jing / [bian zhu: Jin ban wen hua.]. Ulmer Park  Book 2011
9 additional entries    
CHI 641.5951 G    
      4 da ming chu ban zhuo cai : rang ni qing song qing ke bu lou qi / [Guo Zhuyi, Zhanmushi, Ajishi, Wu Dyker, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2011
      10 fen zhong kuai shou peng chao / Gao Guilan zhu. Boro Park, Central Library, McKinley   Book 2012
      Gua guo shi wu zhe yang chi zui mei wei / Gan Zhirong zhu bian. Kings Bay, Mapleton, Paerdegat, Ulmer Park   Book 2015
      Guang shi kuai can / Wang Ding bian zhu. McKinley  Book 2012
      Yi ge ren hao hao chi / Gai Ya Magus zhu. Boro Park, McKinley, Ulmer Park   Book 2011
CHI 641.5951 H    
      100 jia chang xiao cai. 2 = Homemade dishes / Huang mei feng zhu. New Utrecht  Book 2012
      Bu yi ban de zhou fen mian fan = Favourite rice, noodle & congee / Huang Wanying bian zhu. Central Library  Book 2003
      Ci sheng bi chang de 500 dao shu cai hai xian tian tang / Hu Weiqin, Kang Xianshu zhu. Bay Ridge, Gravesend, New Utrecht   Book 2012
      Costco jian tang hao shi ti'an : Chao ren qi jing xuan shi pu de fen zhuang, bao cun, liao li 100+ / Central Library, Coney Isl, McKinley, Midwood, Mill Basin, New Utrecht, Park Slope   Book 2019
11 additional entries    
CHI 641.5951 I : Ni bu shi bu hui zhu, zhi shi qian zai pei : rang lao gong he hai zi ba ni dang shen zai bai! chao jian dan Tai shi jia chang cai = House cooking : instant & comfort / zuo zhe Iris.     
      Ni bu shi bu hui zhu, zhi shi qian zai pei : rang lao gong he hai zi ba ni dang shen zai bai! chao ji Boro Park, Dyker, Highlawn, Homecrest, Kings Hwy, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2018
CHI 641.5951 J    
      Chi wu se, yang qi se / Ji Jun bian zhu. Bay Ridge, Gravesend, New Utrecht   Book 2015
      Fen bu xiang jie jing dian Yue cai / Jiang Xianzhu bian zhu. Canarsie, Highlawn, Mapleton, McKinley   Book 2013
      Jia chang ban cai / Zhagn Benteng zhu bain. Ryder  Book 2008
      Jia chang cai fen bu xiang jie 168 li / Se chen. Boro Park, Central Library, Highlawn, Mapleton, Ulmer Park   Book 2009
13 additional entries    
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next