Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 370.1523 H : Zi man. 6, Zi xue tou xue bi ji : xue xi gai bian wo de yi sheng / He Feipeng zhu.     
      Zi man. 6, Zi xue tou xue bi ji : xue xi gai bian wo de yi sheng / He Feipeng zhu. Dyker  Book 2013
CHI 370.1523 S : Xue xi de 26 zhong fang fa : qi fa hai zi geng hao dong de shi dan fo ji chu jiao yu zhi nan / Dannier Shiwaci (Daniel L. Schwarts), Jiexika Ceng (Jessican M. Tsang), Kelisiting Bulaier (Kristen P. Blair) ; Xue Haoran yi.     
      Xue xi de 26 zhong fang fa : qi fa hai zi geng hao dong de shi dan fo ji chu jiao yu zhi nan / Dannie Boro Park, Central Library, Kings Hwy, New Utrecht, Ryder, Sheepshead   Book 2018
CHI 370.1523 Z : Dong shou xue shen du xue xi = Dive into deep learning / Asidun Zhang [and 3 others] zhu.     
      Dong shou xue shen du xue xi = Dive into deep learning / Asidun Zhang [and 3 others] zhu. Boro Park, Central Library, Kings Hwy, McKinley, Ryder, Sheepshead, Sunset Pk   Book 2019
CHI 370.157 R : Zhong shen you er yuan = Lifelong kindergarten : cultivating creativity through projects, passion, peers, and play / [Mei] Miqie'er Leisinike zhu ; Zhao Yukun, Wang Wan yi.     
      Zhong shen you er yuan = Lifelong kindergarten : cultivating creativity through projects, passion, pe Central Library, Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2018
CHI 370.7 C : Chu guo bu chu guo : Bei Mei jin zi ta jiao yu de qi shi / Annixianhua bian zhu.     
      Chu guo bu chu guo : Bei Mei jin zi ta jiao yu de qi shi / Annixianhua bian zhu. Coney Isl, Dyker   Book 2012
CHI 370.9 C : Lun Zhong Mei jiao yu : Hua'er Jie jiao yu tou zi jia jie xi Zhong Mei jiao yu / (Mei) Chen Maike zhu = On Sino-American education / Max P. Chen.     
      Lun Zhong Mei jiao yu : Hua'er Jie jiao yu tou zi jia jie xi Zhong Mei jiao yu / (Mei) Chen Maike zhu Kings Bay, New Utrecht, Pacific   Book 2016
CHI 370.9 H : Hai zi jiu shi hai zi : Wan de jiao yu zai Meiguo / Huang Quanyu zhu.     
      Hai zi jiu shi hai zi : Wan de jiao yu zai Meiguo / Huang Quanyu zhu. Ft Hamilton  Book 2010
CHI 370.9 Z : Jiao shu bu jian dan / Zeng Jizhou zhu.     
      Jiao shu bu jian dan / Zeng Jizhou zhu. Highlawn  Book 2008
CHI 370.943 S : Mo you bian jie de jiao shi / Shen jia hui zhu.     
      Mo you bian jie de jiao shi / Shen jia hui zhu. New Utrecht  Book  
CHI 370.94897 C : Mei you zi you ban : zhen shi mei ge hai zi de Fenlan jiao yu / Chen Zhihua zhu.     
      Mei you zi you ban : zhen shi mei ge hai zi de Fenlan jiao yu / Chen Zhihua zhu. Boro Park, Flatlands   Book 2016
CHI 370.951 B : Xian sheng xiang bei / Bao Shenghua zhu.     
      Xian sheng xiang bei / Bao Shenghua zhu. Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2018
CHI 370.951 W    
      Shei shu zai qi pao xian shang / Wu Shu, Jiang Zheng zhu. Central Library, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2016
      Shei zai jiao yu Zhongguo. Xia : tian jiao zhi shang / Wu Shu, Jiang Zheng zhu. New Utrecht  Book 2016
      Tian jiao zhi shang / Wu Shu, Jiang Zheng zhu. Central Library, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2016
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next