Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 340.09 L : Zhao jin jiao luo de guang = Light on / Lin Hai zhu.     
      Zhao jin jiao luo de guang = Light on / Lin Hai zhu. Boro Park, Highlawn, Homecrest, Kings Hwy, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk   Book 2018
CHI 340.092 D : Ban dao ju ren : cong bai gong zhan dao Hua'er Jie, xie xia Meiguo su song chuan qi de wang pai lu shi Dawei Boyi / Kailun Duonuofen zhu ; Cai Huiyu yi.     
      Ban dao ju ren : cong bai gong zhan dao Hua'er Jie, xie xia Meiguo su song chuan qi de wang pai lu sh Wash Irving  Book 2013
CHI 340.092 L : Wei shei bian hu : pan jue zhi wai, 11 ge fa lv gu shi de ren xing si kao = In your defence : stories of life and law / Shala Lanfode Sarah Langford zhu ; Zhang Yongting yi.     
      Wei shei bian hu : pan jue zhi wai, 11 ge fa lv gu shi de ren xing si kao = In your defence : stories Ft Hamilton, Gravesend, Homecrest, New Utrecht, Sheepshead   Book 2019
CHI 340.0951 Z : An, fa, xian chang : 33 ge Xianggang fa ting gu shi = Tales from Hong Kong courts / [Zhang Yongliang zhu].     
      An, fa, xian chang : 33 ge Xianggang fa ting gu shi = Tales from Hong Kong courts / [Zhang Yongliang Gravesend, New Utrecht   Book 2007
CHI 341.233 M : Wo yu Lian he guo de liu nian : yi wei Lian he guo shi xi sheng, Fei zhou he ping yan jiu zhe he shi jie gong min de si kao = Six years with the UN / Meng Wenting zhu.     
      Wo yu Lian he guo de liu nian : yi wei Lian he guo shi xi sheng, Fei zhou he ping yan jiu zhe he shi Central Library, Dyker, Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2018
CHI 341.4509 H : Nan Hai : 21 shi ji de Yazhou huo yao ku yu Zhongguo cheng ba de di yi bu? / Bi'er Haidun zhu ; Lin Tiangui yi = The South China Sea / Bill Hayton.     
      Nan Hai : 21 shi ji de Yazhou huo yao ku yu Zhongguo cheng ba de di yi bu? / Bi'er Haidun zhu ; Lin T Bay Ridge, Kings Bay, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2015
CHI 341.4509 L : Zhongguo Nan Hai zhuan / Li Guoqi zhu.     
      Zhongguo Nan Hai zhuan / Li Guoqi zhu. Boro Park, Central Library, Highlawn, Homecrest, Kings Hwy, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2018
CHI 342.082 L : Meiguo yi min yu qian zheng zhi nan : Meiguo lü shi bang ni cheng gong yi min = A guide to U.S. immigration and visas : the path to successful immigration with attorneys / [Mei] Lin Zhitao, Li Wei zhu.     
      Meiguo yi min yu qian zheng zhi nan : Meiguo lü shi bang ni cheng gong yi min = A guide to U.S. immig Boro Park, Highlawn, New Utrecht   Book 2013
CHI 342.0878 X : Nü ren bu ben : xing fu qi shi you ban fa = Women to be smart, there are 40 ways of happiness / Xiao Heyi, Cai Zhixiong zhu.     
      Nü ren bu ben : xing fu qi shi you ban fa = Women to be smart, there are 40 ways of happiness / Xiao McKinley  Book 2015
CHI 342.73 R : Meiguo xian zheng li cheng : ying xiang Meiguo de 25 ge si fa da an = 25 landmark cases which shaped modern America / Ren Donglai, Chen Wei, Bai Xuefeng deng zhu.     
      Meiguo xian zheng li cheng : ying xiang Meiguo de 25 ge si fa da an = 25 landmark cases which shaped Central Library  Book 2013
CHI 342.73 T : Xiao ren wu de shen : Meiguo xian fa de gu shi / Tao Longsheng zhu.     
      Xiao ren wu de shen : Meiguo xian fa de gu shi / Tao Longsheng zhu. New Utrecht  Book 2012
CHI 342.73 Y : Fei cheng feng yun : Meiguo xian fa de dan sheng he wo men de fan si / Yi Zhongtian zhu.     
      Fei cheng feng yun : Meiguo xian fa de dan sheng he wo men de fan si / Yi Zhongtian zhu. New Utrecht  Book 2014
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next