Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 331.7613 H : Qing suan : Hua'er jie de ri chang sheng huo / [Mei] He Rouwan zhu ; Zhai Yuhang [and others] yi = Liquidated : an ethnography of Wall Street / Karen Ho.     
      Qing suan : Hua'er jie de ri chang sheng huo / [Mei] He Rouwan zhu ; Zhai Yuhang [and others] yi = Li Bay Ridge, Central Library, Dyker, Kings Bay, Mapleton, McKinley   Book 2018
CHI 331.887 D : Gong chang nan hai / Ding Yan zhu.     
      Gong chang nan hai / Ding Yan zhu. New Utrecht  Book 2016
CHI 332 C : Yi ben shu du dong sheng huo zhong de jin rong chang shi / Chen Sijin zhu.     
      Yi ben shu du dong sheng huo zhong de jin rong chang shi / Chen Sijin zhu. Bay Ridge, Kings Bay, McKinley   Book 2019
CHI 332 Y : Wo de qian : hu lian wang jin rong, ru he li cai ? / Yi Fei zhu.     
      Wo de qian : hu lian wang jin rong, ru he li cai ? / Yi Fei zhu. Central Library, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2015
CHI 332.024 C    
      Fu nao dai cai you fu kou dai / Chen Guang, Zhang Jingfu zhu. Dyker, Mapleton   Book 2010
      Tʻou tzu pao tien = Investment guide / Chia I-jan chu. Ulmer Park  Book 1997
      Wo men lao le zen me ban : rang ni wan nian fu zu de li cai ji hua / Chen Ting zhu. Highlawn, Kings Bay   Book 2011
CHI 332.024 D : Dang cai fu lai qiao men : wu shi chang yuan de cai fu zhi nan = The pursuit of fortune / Difenni.     
      Dang cai fu lai qiao men : wu shi chang yuan de cai fu zhi nan = The pursuit of fortune / Difenni. Mapleton, Ulmer Park   Book 2016
CHI 332.024 G : You qian ren zuo dui 50 jian shi, 33 sui cheng wei yi wan fu weng / zuo zhe: Wutang Dengjixiong ; yi zhe: Li Qingfen.     
      You qian ren zuo dui 50 jian shi, 33 sui cheng wei yi wan fu weng / zuo zhe: Wutang Dengjixiong ; yi Canarsie, Central Library   Book 2015
CHI 332.024 H    
      Ai yu qian : jia ting li cai he jie shui zhi dao / He Meihui zhu. Central Library  Book 2006
      Jiu zhe yang zhuan qian : you qian ren de zhuan qian shu = Make money / He Jun zhu. Spring Ck  Book 2010
CHI 332.024 I : 99 "%" de ren ping de si qu huo lai, wei shen me 1 "%" de ren ke yi nian xin yi yi tang zhe zhuan? : 45 ge ying zai jin qian guan, sheng huo zhe xue, shi jian guan li shu de jing ren xi guan! / Jingshang Yuzhi zhu ; Tu Qifang yi.     
      99 "%" de ren ping de si qu huo lai, wei shen me 1 "%" de ren ke yi nian xin yi yi tang zhe zhuan? : Boro Park  Book 2016
CHI 332.024 J : Zhongguo shi bai wan fu weng = Millionare for Chinese / Jianguo (James) & Cheng Huiping (Amy) zhu.     
      Zhongguo shi bai wan fu weng = Millionare for Chinese / Jianguo (James) & Cheng Huiping (Amy) zhu. New Utrecht, Ulmer Park   Book 2011
CHI 332.024 K    
      Fu ba ba : 21 shi ji de sheng yi = The business of the 21st century / Luobote Qingqi, Yuehan Fulaimin Central Library, Dyker, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk   Book 2017
      Fu ba ba da yu yan = Rich Dad's prophecy / [Mei] Luobote T. Qingqi, Shalun L. Laixite zhu ; Li Zhaopi Bay Ridge, Dyker   Book 2003
      Fu ba ba fu hai zi, cong ming hai zi / [Mei] Luobote Kiyosaki ; Shalun Laixite zhu ; Xiao Ming yi. Ulmer Park  Book 2009
      Fu ba ba, fu nü ren : nü ren jiu shi yao you qian / Jin Qingqi zhu ; Chen Xiuling yi = Rich woman : a Kings Bay  Book 2009
6 additional entries    
CHI 332.024 L    
      Chin jung shih ch‘ang ti t‘ou tzu chih hui / Liang Hsiao-ying. Central Library  Book 1998
      Fan ni ai : zai ri qu wu zhi hua de dang xia pei yang zi kong, le guan, jian yi de hai zi = The oppos Bay Ridge, Central Library, Highlawn, Homecrest, Kings Bay, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Sheepshead, Sunset Pk   Book 2019
      Nü ren qian wan yao you qian : Liang Yanping jiao ni yi sheng gun qian shu / Liang Yanping zhu. Mapleton, Spring Ck, Ulmer Park   Book 2011
      Quan shi jie de you qian ren dou zai shuo "bu" / Lu Yanli zhu. Kings Bay  Book 2007
      Yang qian lian xi : 10 da li cai hao xi guan rang ni you qian hua / Li Bofeng zhu. Boro Park, Homecrest, Kings Hwy, Ryder   Book 2018
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next