Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 006.696 L : Photoshop shou hui wai jia zi xue shou ce / Li Shuang bian zhu.     
      Photoshop shou hui wai jia zi xue shou ce / Li Shuang bian zhu. Bushwick, New Utrecht   Book 2014
CHI 006.696 PHOTOSHOP S : Zheng que xue hui Photoshop CC de 16 tang ke = The most effective way for learning photoshop CC / Shi Weiming yan jiu shi zhu.     
      Zheng que xue hui Photoshop CC de 16 tang ke = The most effective way for learning photoshop CC / Shi Bay Ridge, Brower Pk, Ulmer Park   Book 2015
CHI 006.754 L : Wei xin zhi fu Zhang Xiaolong : wo de chan pin si wei yu zhong bu tong / Liu Zhize zhu.     
      Wei xin zhi fu Zhang Xiaolong : wo de chan pin si wei yu zhong bu tong / Liu Zhize zhu. Bay Ridge, Dyker, Kings Bay, Mapleton, McKinley   Book 2019
CHI 006.754 S : Feng kuang gai bian shi jie : wo jiu shi zhe yang chuang li Twitter de! = Things a little bird told me : confessions of the creative mind / Bizi Shidong Biz Stone zhu ; Gu Yujia, Li Songlin yi.     
      Feng kuang gai bian shi jie : wo jiu shi zhe yang chuang li Twitter de! = Things a little bird told m Central Library, New Utrecht   Book 2015
CHI 020.92 Y : Shu ji dian tang de zhi zhe : jie chu tu shu guan xue jia Li Huawei zhuan / Yang Yang zhu.     
      Shu ji dian tang de zhi zhe : jie chu tu shu guan xue jia Li Huawei zhuan / Yang Yang zhu. New Utrecht  Book 2014
CHI 025.04 S : Shen su! Google gong zuo shu / [Yan chu ban bian ji bu].     
      Shen su! Google gong zuo shu / [Yan chu ban bian ji bu]. New Utrecht, Ulmer Park   Book 2012?
CHI 027.009 B : Tu shu guan de gu shi / Maxiu Bate'ersi zhu ; Zhao Xueqian yi.     
      Tu shu guan de gu shi / Maxiu Bate'ersi zhu ; Zhao Xueqian yi. New Utrecht  Book 2013
CHI 028.1 Y : Dao jian shang de Zhongguo : tou shi Zhongguo de wu shi dao chuang / Yu Jie.     
      Dao jian shang de Zhongguo : tou shi Zhongguo de wu shi dao chuang / Yu Jie. Boro Park, Central Library, New Utrecht   Book 2015
CHI 028.8 S : Zui bei shang de yi nian, yue du liao yu liao wo : yi duan zhen ren shi shi de shen qi liao shang zhi lü / Nina Sangkeweiqi ; Su Xi yi = Tolstoy and the purple chair : my year of magical reading / Nina Sankovitch.     
      Zui bei shang de yi nian, yue du liao yu liao wo : yi duan zhen ren shi shi de shen qi liao shang zhi Boro Park, New Utrecht   Book 2016
CHI 031 H : Wen ming zhi mi / Huang Yi.     
      Wen ming zhi mi / Huang Yi. New Utrecht  Book 1995
CHI 031.02 L : Tiao zhan ni de IQ : kao dao Aidisheng de 230 ze fei chang shi = QI : the book of general ignorance / Yuehan Luoyide, Yuehan Miqinsen zhu ; Chen Junhong yi.     
      Tiao zhan ni de IQ : kao dao Aidisheng de 230 ze fei chang shi = QI : the book of general ignorance / New Utrecht  Book 2009
CHI 032.02 F : Bu ke bu zhi de ke xue = Stuff you should know / [Ying] Yuehan·Fandeng zhu ; [Ying] Shidifu·Fulike hui ; Cai Lianli yi.     
      Bu ke bu zhi de ke xue = Stuff you should know / [Ying] Yuehan·Fandeng zhu ; [Ying] Shidifu·Fulike Bay Ridge, Central Library, Clinton Hill, Dyker, Highlawn, Homecrest, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next