Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Authors (1-6 of 6) Format Year
1 Yang, Wei.    
      Du sha zhang /Gong Baiyu zhu ; Yang Wei cha hua. CHI FIC GONG ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Ren jian shi ge = No longer human /Taizai Zhi ; Yang Wei, Xiao Yunjing yi. CHI FIC DAZAI ; Ulmer Park WL:CHECK SHELVES, Wash Irving WL:CHECK SHELVES   Book 2010
2   Yang, Wei Ge -- See I︠A︡n, V. (Vasiliĭ), 1875-1954    
3   Yang, Wei-tung -- See Yang, Weidong    
4  

Joint pseudonym of Wu Hao, Yang Weibang, Zhou Shujia, Zhou Tianwei, and Peng Zhiming. For works of these authors written under their own name, search also under: Wu, Hao, 1948 June 25-  Yang, Weibang  Zhou, Shujia, 1964-  Zhou, Tianwei  Peng, Zhiming  

-- See also Taotao
   
5 Yang, Weidong,    
      Hua er yu yuan fang. The flowers and distant place /[1/3, disc 1-5] = dao yan, Bao Chengzhi ; bian ju, Nie Xin ; chu pin ren, Wu Hongliang, Ruizi, Yang W DVD CHI TV HUA ; Gravesend DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES, Sheepshead DVD:CHECK SHELVES, Sunset Pk DVD:CHECK SHELVES   DVD 2017
      Hua er yu yuan fang. The flowers and distant place /[2/3, disc 6-10] = dao yan, Bao Chengzhi ; bian ju, Nie Xin ; chu pin ren, Wu Hongliang, Ruizi, Yang DVD CHI TV HUA ; Gravesend DVD:CHECK SHELVES, Ryder DVD:CHECK SHELVES, Sheepshead DVD:ON HOLDSHELF, Sheepshead DVD:CHECK SHELVES   DVD 2018
      Hua er yu yuan fang. The flowers and distant place /[3/3, disc 11-15] = dao yan, Bao Chengzhi ; bian ju, Nie Xin ; chu pin ren, Wu Hongliang, Ruizi, Yang DVD CHI TV HUA ; New Utrecht DVD:DUE 05-17-21, Ryder DVD:CHECK SHELVES, Sheepshead DVD:CHECK SHELVES, Ulmer Park DVD:CHECK SHELVES   DVD 2018
      Ru guo ni xiang dang zong tong ... /[Mei] Zhudisi Sheng Qiaozhi zhu ; [Mei] Dawei Simo hui ; Yang Weidong yi. CHI J 973.099 S ; Highlawn Juv WL:CHECK SHELVES, Kensington Juv WL:CHECK SHELVES, Ryder Juv WL:CHECK SHELVES, Sunset Pk Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2015
6 Yang, Weiguang, 1935-      
      Wo zai yang shi dang tai zhang : Yang Weiguang kou shu shi lu /Yang Weiguang kou shu ; Liu Shiying bian zhu. CHI B YANG W ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Add Selections to List Add All to List Save to My List