Nearby Authors are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
Xue, Ray, / film director.     
      Extracurricular /written by Matthew Abrams, Padgett Arango ; producers, Sean H. Thomas, Jason Ross Jallet ; director, DVD MOVIE EXTRACURRICULAR ; Brighton B DVD:CHECK SHELVES, Coney Isl DVD:CHECK SHELVES, Ft Hamilton DVD:DUE 04-17-21, Kings Bay DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2020
Xue, Shi, / author.     
      Fan si gong chan dang : Mao Zedong yao jian li jia tian xia, Deng Xiaoping gai ge bei hou zhen xiang /Xue Shi zhu. CHI 951.05 X ; Highlawn WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:DUE 04-24-21   Book 2018
Xue, Tao, 768-831. -- 2 entries    
Xue, Tao, 1971- / author.     
      Tao shu xiong di /Xue Tao zhu ; Du Lingyun hui. CHI J-E XUE ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2015
Xue, Wenlong.    
      Bai chi bu ni gan ban mian /Xue Wenlong, Zhao Xiaoyi he zhu. CHI 641.822 X ; Highlawn WL:CHECK SHELVES, Kensington WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:DUE 04-30-21, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2016
      Bai ji bu ni qian ban mian /[electronic resource] / Xue Wenlong, Zhao Xiaoyi bian zhu. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
Xue, Wenxi.      
      Qin mi Claustrophobia /[videorecording] = Wan you yin li dian ying, Xianggang dian ying fa zhan ji jin hui chu pin ; Runaway DVD CHI ; McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES   DVD 2009
Xue, Wenyu, / translator.     
      Kong bu xing dong : yi chu ju ben /zuo zhe: Feidinan Feng Xilahe ; yi zhe: Xue Wenyu = Terror : ein Theaterst├╝ck und eine Rede / Ferdina CHI 832 S ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Xue, Xiaochan.    
      Bu shi wo, er shi feng /Xue Xiaochan zhu. CHI 895.14 X ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2014
      Works. Selections. 2014. CHI 895.14 X ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2014
Xue, Xiaolu.    
      Beijing yu shang Xiyatu = Finding Mr. Right /Xue Xiaolu zhu. CHI FIC XUE ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2013
      Beijing yu shang Xiyatu zhi bu er qing shu /Xue Xiaolu, Jiao Huajing zhu. CHI FIC XUE ; Dyker WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES, Sheepshead WL:CHECK SHELVES   Book 2016
      Hai yang tian tang Ocean heaven /[videorecording] = dao yan Xue Xiaolu. DVD CHI ; Crown Hts DVD:CHECK SHELVES   DVD 2010
      Shou hun ru yu. Keep the marriage as jade /1 = bian ju, Xue Xiaolu ; dao yan, Liu Biao ; zhi pian ren, Mao Yi, Zhang Chen. DVD CHI ; Homecrest DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
2 additional entries    
  Xue, Xinran, 1958- -- See Xinran, 1958-    
Xue, Xuan.      
      Gei hou lai zhe yan shang ren yu qi ye jia de she hui ze ren /[electronic resource] : Yuehan Lasijin (John Ruskin) zhu ; Xue Xuan yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2017
Xue, Yanan, / translator.     
      Du yi wu er de ni = Only one you /Linda Kelanci zhu, hui ; Xue Yanan yi. CHI J-E KRANZ ; Gravesend Juv WL:CHECK SHELVES, Mapleton Juv WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk Juv WL:DUE 03-15-21, Midwood Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next