Results:  1 2 3 Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Authors (1-12 of 31) Format Year
1 Lin, Li.      
      Xia yi zhan, Yiselie /Lin Li zhu. CHI 915.694 L ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:DUE 05-05-21, Pacific WL:CHECK SHELVES   Book 2016
2   Lin, Li, 1953-2019 -- See Lin, Qingxuan    
3   Lin, Li-chun -- See Lin, Sylvia Li-chun    
4   Lin, Li-heng -- See Lin, Liheng    
5   Lin, Li-hsüeh -- See Lin, Lixue    
6   Lin, Li-Hui, 1976- -- See Shu, Qi, 1976-    
7   Lin, Li-shan -- See Lin, Lishan    
8   Lin, Li-sheng -- See Lin, Lisheng    
9   Lin, Li-yün -- See Lin, Liyun    
10 Lin, Li-Yun.      
      The happy birthday song /[electronic resource]. Li-Yun Lin. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2015
11 Lin, Liang,    
      Ai kan shu de nan hai : Yabolahan Linken /wen, Kai Wentesi ; tu, Nanxi Kapengte ; fan yi, Lin Liang. CHI J-E WINTERS ; Ft Hamilton Juv WL:CHECK SHELVES, Highlawn Juv WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk Juv WL:CHECK SHELVES, Sunset Pk Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2012
      Cong tou dong dao jiao /tu, wen, Airui Ka'er ; yi, Lin Liang. CHI J-E CARLE ; Bay Ridge Juv WL:CHECK SHELVES, Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES, Park Slope Juv WL:DUE 03-15-21   Book 2013
      Dai shu ye you ma ma ma? /wen tu, Airui Kaer ; yi, Lin Liang. CHI J-E CARLE ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES, Kings Hwy Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2013
      Hao an jing de shu /Dibola Andewude wen ; Leinata Lisika tu ; Lin Liang yi. CHI J-E UNDERWOOD ; Marcy Juv WL:CHECK SHELVES, Pacific Juv WL:CHECK SHELVES, Sunset Pk Juv WL:CHECK SHELVES, W Whitman Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2012
4 additional entries    
12 Lin, Liang, 1924-    
      Cong tou dong dao jiao /Airui Kaer zhu ; Lin Liang yi. CHI J-E CARLE ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park Juv WL:DUE 04-23-21   Book 2002
      Lang po po /Yang Zhicheng wen tu ; Lin Liang yi. CHI J-E YOUNG ; Highlawn Juv WL:CHECK SHELVES, Red Hook Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2008
      Tao yan hei ye de xi nai nai /Wen : (Mei) Kaili Dulan Ruian ; Tu : (Mei) Anuode Luobeier ; Fan yi : Lin Liang. CHI J-E RUIAN ; Kings Bay Juv WL:CHECK SHELVES, W Whitman Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2009
Add Selections to List Add All to List
Go to Result #
Results:  1 2 3 Next