Item Image
Title Jin se bi ji = The golden notebook / Duolisi Laixin zhu ; Cheng Caiyu, Liu Xinmin yi.
金色笔记 = The golden notebook / 多丽斯。莱辛著 ; 陈才宇, 刘新民译.
Author Lessing, Doris, 1919-2013.
Publication Nanjing : Yi lin chu ban she, 2007.
南京 : 译林出版社, 2007.
Copyright date ©2000
Description 704 pages ; 21 cm.
Call # CHI FIC LESSING
Series Yi lin shi jie wen xue ming zhu. Xian dang dai xi lie
译林世界文学名著. 现当代系列
Yilin shi jie wen xue ming zhu. Xian dang dai xi lie.
译林世界文学名著. 现当代系列
Note Translation of: The golden notebook.
Subject Women novelists, English -- Diaries -- Fiction.
Friendship -- England -- London -- Fiction.
Women -- England -- London -- Fiction.
London (England) -- Fiction.
Addl. Author Cheng, Caiyu.
陈才宇.
Liu, Xinmin.
刘新民.
Addl. Title Golden notebook. Chinese
Alt Title Golden notebook
ISBN 7806570616 (pbk.) :
9787806570616 (pbk.) :

LOCATION CALL # STATUS
 Boro Park  CHI FIC LESSING Consult Librarian