Results:  1 2 Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Subjects (1-12 of 17) Year Entries
26 Found
1 Operas, Chinese. : Jiang jie [videorecording] : ge ju / bian ju Yan Su ; Zhongguo ren min jie fang jun kong jun zheng zhi bu wen gong tuan.  2008 1
2 Operas, Chinese -- Analysis, appreciation. : Peking opera : the cream of Chinese culture / compiled by Yi Bian.  2005 1
3 Operas, Chinese -- Biography. : Mei Lanfang he Meng Xiaodong / Li Lingling zhu.  2008 1
4 Operas, Chinese -- China. : Hao xi kai luo [electronic resource] / Gong Min wen ; Chen Weilin tu.  2014 1
5 Operas, Chinese -- China -- Beijing. : Peking opera : the cream of Chinese culture / compiled by Yi Bian.  2005 1
6 Operas, Chinese -- China -- Beijing -- Drama. : Ba wang bie ji [videorecording] = Farewell my concubine / Tang chen (Xianggang) dian ying you xian gong si ; bian ju Li Bihua, Lu Wei ; dao yan Chen Kaige.  2002 1
7 Operas, Chinese -- China -- Beijing -- History -- 20th century. : Mei Lanfang [videorecording] / Zhongguo dian ying ji tuan gong si Beijing dian ying zhi pian chang, Zhong huan guo ji yu le shi ye gu fen you xian gong si, Ying huang dian ying (guo ji) you xian gong si lian he she zhi ; chu pin ren Han Sanping, Wu Mingxian, Yang Shoucheng ; zong zhi pian ren Han Sanping, Du Jiayi ; dao yan Chen Kaige = Forever enthralled / Bejing Film Studio, China Film Group Corporation, Fat Penguin Pictures Corporation, Emperor Motion Picture (International) Limited ; executive producers Han Sanping, Dennis Wu, Albert Yeung ; produced by Han Sanping, Du Jiayi ; a Chen Kaige Film.  2009 1
8 Operas, Chinese -- China -- Jiangsu Sheng -- History and criticism. : Ji pin mei xue : shu fa, Kun qu, Pu'er cha / Yu Qiuyu zhu.  2015 1
9 Operas, Chinese -- China -- Shanghai. : Xu Yulan : ren ru bai yu xi ru lan / Dong Yu zhu.  2013 1
10 Operas, Chinese -- China -- Zhejiang Sheng. : Xu Yulan : ren ru bai yu xi ru lan / Dong Yu zhu.  2013 1
11 Operas, Chinese -- Fiction.   4
12 Operas, Chinese -- History and criticism.   4
Add Selections to List Add All to List
Go to Result #
Results:  1 2 Next